Privacybeleid

Bouwbedrijf de Betuwe BV, gevestigd aan Spoorstraat 66A, 7261AG te Ruurlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.bouwbedrijfdebetuwe.nl Spoorstraat 66A 7261AG Ruurlo 0267852131
Gerdine Luttikholt is de Functionaris Gegevensbescherming van Bouwbedrijf de Betuwe BV. Zij is te bereiken via info(at)bouwbedrijfdebetuwe.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf de Betuwe BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
-               NAW-gegevens
-               telefoonnummer
-               e-mailadres

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
Bouwbedrijf de Betuwe BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-               om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
-               om goederen en diensten bij u af te leveren

Bewaartermijn persoonsgegevens
Bouwbedrijf de Betuwe BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na uitvoering van de (ver)bouwwerkzaamheden bewaren wij uw gegevens zolang er een garantietermijn van toepassing is. Wanneer een offerte geen doorgang vindt, verwijderen wij direct uw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bouwbedrijf de Betuwe BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens van ons ontvangen, hebben wij afspraken gemaakt om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Bouwbedrijf de Betuwe BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbedrijf de Betuwe BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info(at)bouwbedrijfdebetuwe.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedure
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via info(at)bouwbedrijfdebetuwe.nl.
Bouwbedrijf de Betuwe BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging persoonsgegevens
Bouwbedrijf de Betuwe BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info(at)bouwbedrijfdebetuwe.nl.